رئومتربروکفیلد- Rheometer Brookfield

بازدید:٧٠۶ | ا

رئومتر بروکفیلدمدل yr-1 جهت اندازه گیری خصوصیات مواد وقابلیت بازخوانی مستقیم از تنش-دستگاهی ساده جهت استفاده در آزمایشگاه کنترل کیفیت ویا تولید-دارای پراب درجه حرارت-دارای نرم افزار با قابلیت توان 10برنامه آزمون مختلف-انالوگ-دارای نرم افزار EZ-Yield -دارای سری کامل اسپیندلهای مدل vane
رئومتربروکفیلد,Rheometer,رئومتر,رئومترyr-1

رئومتربروکفیلد- Rheometer Brookfield
www.kapcolab.com