ارسال پیام برای دینامومتر عضلات پشت پا-دینامومتر پشت

دینامومتر عضلات پشت پا-دینامومتر پشت

بازدید:٢۵٧ | ا

دینامومتر عضلات پشت پا
دینامومتر پشت
دینامومتر تنه و دینامومتر قفسه سینه با مشخصات زیر:
دینامومتر پشت دارای زنجیر با طول قابل تنظیم می باشدتا به تناسب ارتفاع مورد نیاز و یا نقطه اعمال نیرو تغییرکند
دینامومتر پشت پا دارای قابلیت نمایش واحدهای پوند و کیلوگرم می باشد
دارای ظرفیت بار تا 660پوند (300 کیلوگرم ) است
دینامومتر,دینامومترپشت ,دینامومتر پشت پا,دینامومتر قفسه سینه

1 / 1
دینامومتر عضلات پشت پا-دینامومتر پشت
www.kapcolab.com