باقریان شیمی پارافین و روان کننده هایpvc

بازدید:۵۵۵ | ا

تولید پارافین جهت نساجی و گرانول آسیابی
و
گرانول pp
و
تولید روغن DOP
جهت صنایع چرم مصنوعی
و
گرانولpvc
باقریان شیمی,پارافین ,قیمت پارافین ,قیمت روغنdop

باقریان شیمی پارافین و روان کننده هایpvc