آنالیزر رنگ RGB متر مدل TES-135A

بازدید:١۴ | ا

مشخصات فنی:

آنالیزر رنگ RGB متر مدل TES-135A ساخت کمپانی TES تایوان دستگاهی الکتریکی برای اندازه‌گیری ترکیبات مختلف رنگی، تفاوت‌ و مختصات طیف‌های رنگی جهت استفاده درفضای رنگی CIE LAB و یک فضای رنگ سه بعدی که موقعیت هررنگ دراین فضا بامختصات رنگی آن یعنی L*,a*,b* .

این مختصات یک مدل تائیدشده توسط کمیسیون بین المللی روشنائی نور CIE است و به منظور توصیف رنگهای قابل مشاهده توسط چشم، تعیین می گردد. که درآن L* بیانگر روشنائی رنگ (بین 0تا100)، a* (قرمزی+،سبزی-)، b*(+زردی،-آبی)، بین -120تا+120 می باشد.

درواقع دستگاهی جهت تعیین مختصات رنگ درفضاهای رنگی xyz , l*a*b*, RGB , SRGB و اختلاف میان دو رنگ و موقعیت های آنها می باشد.

آنالیزر رنگ,RGB متر,کالر متر,رنگ سنج

آنالیزر رنگ RGB متر مدل TES-135A