ارسال پیام برای آمونیوم پرسولفات

آمونیوم پرسولفات

بازدید:٢٧٧۶ | اآمونیوم پرسولفات
پرسولفات آمونیوم
persulfate

آمونیوم پرسولفات پودری
آمونیوم پرسولفات کریستال
آمونیوم پر سولفات بدون رنگ و بدون بو

کاربرد آمونیوم پر سولفات :
آزمایشگاهی و صنعتی
کاغذ سازی، موادغذایی و ...
آمونیوم پر سولفات وارداتی – چینی
آمونیوم پر سولفات بسته بندی : کیسه 25 Kg
آمونیوم پر سولفات مطابق آنالیز NH4S2O8

سایر مواد شیمیایی :
گوگرد میکرو نیزه ، گوگرد پودری ، گوگرد کلوخه ، سود جامد پرک ، آب ژاول، متانول ، زایلن ، پارافین ، سـود پرک ، سـود مایع ، اسـید بوریک ، پرمنگنات پتاسیم ، جوش شیرین ، ایزو پروپیل الکل ، سـولفیت سدیم ، هیدروکسید پتاسیم ، کربنات سبک و سنگین ، سدیم تری پلی فسفات ، متابی سولفید سدیم ، مونو اتیلن گلایکول ،دی اتیلن گلایکول ، آمونیوم پرسـولفات ، سـولفور سـدیم ، کـربنات منگـنز ، کلرید آمونیوم
برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید

کیمیا
آمونیوم پرسولفات,,,

1 / 1
آمونیوم پرسولفات