ارسال پیام برای کلرید آمونیوم

کلرید آمونیوم

بازدید:٢۵۴١ | ا

کلرید آمونیوم
ammonium Chloride

باتری گرید
نشادر ، کلرید آمونیم چینی ، ایرانی
آمونیوم کلرید با فرمول شیمیایی NH4Cl یک ترکیب غیر آلی است.
نمک سفید بلوری با قابلیت بالای حل شدن در آب
كاربرد کلرید آمونیوم
در سلول باطرى هاى خشک
براى تهيه مواد انفجارى سنگ معدن
جزئى ازترکيبات جريان لحيم کارى، در صفحات روى و قلع، درتصفيه الکتريکى روى
براى سفت کردنچسب هائى با پايه فرمالدئيد
براى فرونشاندن شعله، درمحلول هاى مربوط به قلم زنى
به عنوان کود، ماده تثبيت کننده رنگ و چاپ، در تهيه ترکيبات آمونيوم
به عنوان مادة افزودنى براى سرعت بخشيدن به تثبيت در عکاسى
براى مخلوط هاى انجمادى ، در صنایع گالوانیزه گرم
براى پاک کردن آهن هاى لحيم شده، در طب داروسازى ودامپزشکى
در پودرهاى شستشو، براى زدودن برف
درصنعت رنگ رزى، درصنعت دباغى

و دیگر موادهای شیمیایی :
گوگرد میکرو نیزه ، گوگرد پودری ، گوگرد کلوخ ، آب ژاول
کلرید آمونیوم ,,,

1 / 1
کلرید آمونیوم