ارسال پیام برای دستگاه کابین پاشش پودری

دستگاه کابین پاشش پودری

بازدید:٢۶٠٩ | ا

دستگاه کابین پاشش پودری،دستگاه کابین پاشش پودری قطعات آماده شده جهت رنگ آمیزی به دستگاه کابین پاشش پودری به صورت دستی واتوماتیک انتقال می یابد،دردستگاه کابین پاشش پودری فضای مناسب جهت رنگ برروی قطعه یاگردش درنظر گرفته میشود.دستگاه کابین پاشش پودری دارای دهنه های ورودی وخروجی،دهنه ی پاشش رنگ به صورت دستی واتوماتیک،سیستم روشنایی ودارای لوله های اتصال به سایکل.ن جهت بازیافت رنگ می باشد،طراحی وساخت کابین پاشش پودری کاملا براساس شکل وابعادونوع پاشش دستی واتوماتیک وشرایط لازم جهت بازیافت رنگ پودری انجام میگیرد.
دستگاه کابین پاشش پودری ,کوره رنگ استاتیک ,دستگاه رنگ کوره ای,کوره رنگ الکترواستاتیک

1 / 1
دستگاه کابین پاشش پودری