ارسال پیام برای دربندی قوطی تک هد تمام اتوماتیک

دربندی قوطی تک هد تمام اتوماتیک

بازدید:٢٠١۴ | ا

دربندی قوطی تک هد تمام اتوماتیک
قابلیت دربندی قوطی تا پنج کیلوگرم
دربندقوطی,دربندی قوطی,بسته بندی قوطی,بسته بندی کنسرو

1 / 1
دربندی قوطی تک هد تمام اتوماتیک