ارسال پیام برای پولیفت 1.5 تن 3 متر

پولیفت 1.5 تن 3 متر

بازدید:١٩٧۶ | ا

پولیفت با ظرفیت 1500کیلوگرم طول زنجیر 1.5متر قطر زنجیر 8میلی متر
سازنده : شرکت تسهیل ماشین صنعت
قیمت 4800000 ریال
فروش پولیفت ,فروش پولیفت زنجیری ,پولیفت ,پولیفت 1.5 تن

1 / 1
پولیفت 1.5 تن 3 متر
www.tms.ir