ارسال پیام برای پولیفت 1.5 تن -1.5 متر

پولیفت 1.5 تن -1.5 متر

بازدید:٢٠٨٩ | ا

دستگاه پولیفت با ظرفیت 1500 کیلوگرم طول زنجیر 3متر تست شده با 150%ظرفیت اسمی -سازنده شرکت تسهیل ماشین صنعت
قیمت : 5000000 ریال

,,,

1 / 1
پولیفت 1.5 تن -1.5 متر