تائیدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

بازدید:١١٣۶ | ا

تائیدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
عضویت در وندور لیست سامانه های ابیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی جهت ستفاده شیرآلات تولیدی در طرحهای آبرسانی و آبیاری

تائیدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی