فروش سانتریفیوژ هماتوکریت آزمایشگاهی

بازدید:١٢٧٢ | ا

سانتریفیوژ هماتوکریت آزمایشگاهی
سانتریفیوژ هماتوکریت آزمایشگاهی24 شاخه
دور قابل تنظیم از 1000تا 12000
تنظیم زمان از 1الی 99 دقیقه
بدون صدا و لرزش


سانتریفیوژ هماتوکریت ,فروش سانتریفیوژ هماتوکریت,هماتوکریت آزمایشگاهی,فروش سانتریفیوژهماتوکریت

فروش سانتریفیوژ هماتوکریت آزمایشگاهی