ارسال پیام برای مخزن پروسه (فرمولاسیون)

مخزن پروسه (فرمولاسیون)

بازدید:١۶۶٣ | ا

این سیستم با مخزن سه جداره الکتروپولیش شده قابلیت انجام پروسه های مختلف فرمولاسیون را دارا می باشد.از مزایای این دستگاه قابلیت خود شستشو و خود استریل شدن آن و همچنین کنترل دما می باشد . بدین معنی که دستگاه می تواند پروسه های مختلف شستشو و استریل خود را بصورت کامل و مجزا انجام دهد.همچنین سیستم نمونه گیری بصورت استریل در این دستگاه لحاظ گردیده است.
,,,

1 / 1
مخزن پروسه (فرمولاسیون)
http://ksph.ir/index.php?option=com