سایت صنعت ایران


آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش KIGAZ 310

ارسال در محصولات و خدمات شرکت مهندسی رهیاب
ا

آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش KIGAZ 310

آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش (قابل اشتعال) مدل KIGAZ 310

دستگاه پرتابل سبک با 4 سنسور الکتروشيميايي قابل تعويض جهت آناليز گازهاي O2, CO-H2, NO و سنسور انتخابي چهارم از ميان گازهاي NO2, SO2 يا CH4
داراي قابليت سنجش گازهاي NOx و CO2 از طريق روش محاسباتي
محدوده اندازه گيري براي اکسيژن: 0% تا 21%
محدوده اندازه گيري براي مونواکسيدکربن: 0ppm تا 8000ppm
محدوده اندازه گيري براي اکسيد نيتروژن: 0ppm تا 5000ppm
محدوده اندازه گيري براي دي اکسيد نيتروژن: 0ppm تا 1000ppm
محدوده اندازه گيري براي دي اکسيد سولفور: 0ppm تا 5000ppm
محدوده اندازه گيري براي متان: 0 تا 1000ppm يا 0 تا Vol %1 يا 0 تا 20%LEL
محدوده دمايي قابل کارکرد: 20- تا 500C+
مجهز به پرينتر داخلي جهت پرينتر همزمان مقادير اندازه گيري شد

بیشتر آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش KIGAZ 310

عرضه تجهیزات مهندسی،آزمایشگاهی،بهداشت حرفه ای


پست های مرتبط در حال ذخیره سازی

   آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال)
آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال) مدل KIGAZ 210 دستگاه پرتابل سبک با 3 سنس
تهران ، تهران ، شرکت مهندسی رهیاب
  آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال)
آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال) مدل KIGAZ 80 دستگاه پرتابل سبک با 2 سنسور
تهران ، تهران ، شرکت مهندسی رهیاب
آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال) مد
آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال) مدل KIGAZ 50 دستگاه پرتابل سبک با 2 سنسور الک
تهران ، تهران ، شرکت مهندسی رهیاب
آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال) مد
آناليزور پرتابل گازهاي خروجی دودکش(قابل اشتعال) مدل KIGAZ 110 دستگاه پرتابل سبک با 2 سنسور ال
تهران ، تهران ، شرکت مهندسی رهیاب