فروش آمپرمتر،گالوانومتر،ولتمتر،وارمتر

بازدید:٢٠٩٢ | ا

آمپر متر آنالوگ AC/DC، تک فاز / سه فاز ( CM 401 ) مارک گلدا��تار کره.
ولت متر آنالوگ AC/DC، تک فاز / سه فاز (VM 402) مارک گلداستار کره.
گالوانومتر آنالوگ DC، تک فاز (GM 403 ) مارک گلداستار کره.
وات متر آنالوگ AC/DC�� تک فاز (WM 404 ) مارک گلداستار کره.
وات متر آنالوگ AC/DC، تک فاز / سه فاز ( WM 405 ) مارک گلداستار کره.
مولتی متر AC/DC، تک فاز / سه فاز ( MM406 ) مارک گلداستار کره.
فرکانس متر آنالوگ AC، تک فاز ( FM 407 ) مارک گلداستار کره.
کسینوس فی متر آنالوگ AC، تک فاز ( PFM 408 ) مارک گلداستار کره.
کسینوس فی متر آنالوگ AC، سه فاز ( PFM 409 ) مارک گلداستار کره.
10. وارمتر آنالوگ AC، تک فاز ( VM 410 ) مارک گلداستار کره.

11.وارمتر آنالوگ AC، سه فاز ( VM 411 ) مارک گلداستار کره.
برنامه ریز آی سیUniversal Programmer , پروگرمر, پاک کننده ایپیرام, پاک کننده ای پی رام, پاک کننده

ور, مولتی متر رومیزی,الوانومتر عقربه ای,, میگر دیجیتال,, دستگاه تست مقاومت عایقی

فروش آمپرمتر،گالوانومتر،ولتمتر،وارمتر