مقاومت صنعتی،رئوستا،پتانسیومتر،ولوممتر

بازدید:٢٠۴٩ | ا

1. مولتی ترن. مولتی ترن ده دور مارک اسپکترول انگلیس.
2. سلف. سلف اهمی. جعبه سلف. بانک بار اهمی مارک اهمیت آمریکا.

3.خط کش اهمی. خطکش اهمی. خط کش دیجیتال مارک ای بی آلمان.

4. رئوستا. رئوستا دینام جوش. رئوستا دستگاه های صنعتی. رئوستا وات بالا مارک اهمیت آمریکا.

· رئوستا 40 وات.
· رئوستا 50 وات.
· رئوستا 75 وات.
· رئوستا 100 وات.
· رئوستا 125 وات.
· رئوستا 150 وات.
· رئوستا 200 وات.
· رئوستا 250 وات.
· رئوستا 300 وات.
5.ولوم. سرولوم. ولوم یک دور. ولوم ده دور. ولوم دینام جوش. سر ولوم ده دور مارک ای بی آلمان.

· ولوم 1 وات.
· ولوم 3 وات.
· ولوم 5 وات.
6. پتانسیومتر. پتانسیومتر تک دور. پتانسیومتر ده دور. پتانسیومتر هرزگرد 360 درجه. پتانسیومتر دینام جوش. پتانسیومتر خطی.

· پتانسیومتر 10 وات.
· پتانسیومتر 15 وات.
· پتانسیومتر 20 وات.
· پتانسیومتر 25 وات.
· پت
رئوستا مقاومت رومیزی ,پتاسیومتر وولوم دینام ,سلف خازن پل دیود,فن استابیلایزر

مقاومت صنعتی،رئوستا،پتانسیومتر،ولوممتر