بوبین پیچ، سیم پیچ، ترانس پیچ، گرولر

بازدید:٣١٩٣ | ا

1. بوبین پیچ عقربه ای 2 شمارنده مارک GOLDSTAR KOREA .
2. بوبین پیچ نمراتوردار با سه نظام و چهار نوع سری مارک GOLDSTAR KOREA .
3. بوبین پیچ دیجیتال موتوردار با سه نظام و ��هار نوع سری مارک GOLDSTAR KOREA .
4. دستگاه بوبین پیچ دیجیتال حافظه دار با موتور مارک گلداستار کره .
5. دستگاه ردیف پیچ عقربه ای بلبرینگی با امکان نصب موتور مارک GOLDSTAR KOREA .
6. دستگاه ردیف پیچ دیجیتال حافظه دار با موتور ( بلبرینگی ) مارک GOLDSTAR KOREA .
7. دستگاه ردیف پیچ تمام اتوماتیک 5 محوره مارک گلداستار کره .
8. دستگاه ضخیم پیچ دیجیتال سه سرعته با 2 نوع سری و امکان نصب موتور مارک GOLDSTAR KOREA .
9. دستگاه ضخیم پیچ تمام اتوماتیک 2 محوره با ردیف زن مارک گلداستار کره .
10. دستگاه کلاف پیچ عقربه ای با پنج جفت قالب مارک GOLDIRAN IRAN .
11. دستگاه کلاف پیچ دیجیتال 3 سرعته با امکان نصب موتور مارک
بوبین پیچ-رئوستا,کلمپ پیچ-ه ردیف پیچ,ترانس پیچ-گرولر,ردیف پیچ دیجیتال

بوبین پیچ، سیم پیچ، ترانس پیچ، گرولر