فن سانتریفیوژی

بازدید:١٠۴٣ | ا

الکترو گستر تهران

فروش انواع فن و خنک کننده های صنتعتی

فن سانتریفوژ

در انواع مدل ها و مارک ها :
ebmpapst - san ace – sunon – commonwealth - delta
در انواع سایز ها و اندازه ها :

172x150x51mm - 162x150x38mm - 127x127x38mm - 120x120x38mm - 120x120x32mm - 120x120x25.4mm - 92x92x25.4mm - 80x80x25.4mm - 80x80x20mm - 80x80x15mm - 70x70x25mm - 70x70x20mm -70x70x15mm - 60x60x25.4mm - 60x60x25.4mm 60x60x20mm- - 60x60x15mm -
60x60x10mm - 50x50x10mm - 50x50x10mma - 50x50x15mm
40x40x28mm- -- 35x35x10mma - 40x40x20mm - 40x40x10mm - 40x40x10mm - 40x40x7mm - 30x30x10mm
-30x30x6mm - 25x25x10mm - 25x25x6mm -119x119x38mm - 127x127x38mm - 119x119x25.4mm
92x92x38mm - 92x92x25.4mm - 80x80x38mm - 80x80x25.4mm - 172x150x51mm - 172øx51mm
172x150x38mm -162x150x55mm - 162x150x38mm - 20øx60mm - 254øx89mm
فن بوشی -فن بلبیرینگی,فن سانتریفیوژی-فنac dc,ebm popset,sunnon

فن سانتریفیوژی