پست های ویژه

بازدید:٧٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت کارن اطلس پژوه
 الکترود کالومل-الکترود نقره-الکترودطلا
شرکت کارن اطلس پژوه با سالها تجربه در زمینه واردات و تولید و ارائه انواع تجهیزات شیمی و الکترو شیمی
شرکت کارن اطلس پژوه

پست های مرتبط

مقاومت، سنج، 4، پراب
بازدید:۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز پنج شنبه  15 شهریور 97
15 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۶۶،۶۲۰ تومان طلای 24 گرم ۴۸۸،۸۲۰ تومان مثقال طلا ۱،۵۸۸،۰۰۰
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز شنبه 17 شهریور 97
17 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۵۴،۳۸۰ تومان طلای 24 گرم ۴۷۲،۵۰۰ تومان مثقال طلا ۱،۵۳۵،۰۰۰
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٢۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز یکشنبه 18 شهریور 97
به 18 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۴۸،۱۵۰ تومان طلای 24 گرم ۴۶۴،۱۹۰ تومان مثقال طلا ۱،۵۰۸،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز دوشنبه 18 شهریور 97
18 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۵۸،۳۰۰ تومان طلای 24 گرم ۴۷۷،۷۳۰ تومان مثقال طلا ۱،۵۵۲،۰۰۰تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز سه شنبه 20 شهریور 97
20 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۷۲،۶۲۰ تومان طلای 24 گرم ۴۹۶،۸۲۰ تومان مثقال طلا ۱،۶۱۴،۰۰۰
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٣٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز چهارشنبه 21 شهریور 97
21 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۶۵،۰۰۰ تومان طلای 24 گرم ۴۸۶،۶۶۰ تومان مثقال طلا ۱،۵۸۱،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز پنجشنبه 22 شهریور 97
ور 97 طلای 18 گرم ۳۷۱،۶۹۰ تومان طلای 24 گرم ۴۹۵،۵۹۰ تومان مثقال طلا ۱،۶۱۰،۰۰۰
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٢٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز شنبه 24 شهریور 97
قیمت طلا امروز شنبه 24 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۷۵،۲۷۰ تومان طلای 24 گرم ۵۰۰،۳۶۰ تومان مثقال طلا
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز یکشنبه 25 شهریور 97
25 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۹۰،۶۳۰ تومان طلای 24 گرم۵۲۰،۸۳۰ تومان مثقال طلا۱،۶۹۲،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز دوشنبه 26 شهریور 97
به 26 شهریور 97 طلای 18 گرم ۳۹۱،۷۸۰ تومان طلای 24 گرم۵۲۲،۳۷۰ تومان مثقال طلا۱،۶۹۷،۰۰۰ تومان منب
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۵١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز یکشنبه 1 مهر 97
نبه 1 مهر 97 طلای 18 گرم۴۰۱،۷۱۰ تومان طلای 24 گرم۵۳۵،۶۰۰ تومان مثقال طلا۱،۷۴۰،۰۰۰تومان من
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز دوشنبه 2 مهر 97
شنبه 2 مهر 97 طلای 18 گرم۴۱۹،۶۰۰ تومان طلای 24 گرم۵۵۹،۴۶۰ تومان مثقال طلا۱،۸۱۸،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز سه شنبه 3 مهر 97
سه شنبه 3 مهر 97 طلای 18 گرم ۴۵۲،۵۰۰ تومان طلای 24 گرم۶۰۳،۳۲۰ تومان مثقال طلا۱،۹۶۰،۰۰۰ تومان منبع
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز چهارشنبه 4 مهر 97
قیمت طلا امروز چهارشنبه 4 مهر 97 طلای 18 گرم ۵۰۰،۰۶۰ تومان طلای 24 گرم ۶۶۶،۷۳۰ تومان مثقال طلا۲
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز شنبه 7 مهر 97
به 7 مهر 97 طلای 18 گرم ۴۹۵،۴۴۰ تومان طلای 24 گرم ۶۶۰،۵۸۰ تومان مثقال طلا۲،۱۴۶،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز یکشنبه 8 مهر 97
شنبه 8 مهر 97 طلای 18 گرم ۴۹۵،۲۱۰ تومان طلای 24 گرم ۶۶۰،۲۷۰ تومان مثقال طلا ۲،۱۴۵،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز دوشنبه 9 مهر 97
شنبه 9 مهر 97 طلای 18 گرم ۴۸۱،۵۹۰ تومان طلای 24 گرم ۶۴۲،۱۱۰ تومان مثقال طلا ۲،۰۸۶،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز سه شنبه 10 مهر 97
به 10 مهر 97 طلای 18 گرم ۴۲۵،۹۵۰ تومان طلای 24 گرم ۵۶۷،۹۲۰ تومان مثقال طلا ۱،۸۴۵،۰۰۰ تومان
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز چهارشنبه 11 مهر 97
نبه 11 مهر 97 طلای 18 گرم۳۶۲،۴۶۰ تومان طلای 24 گرم ۴۸۳،۲۷۰تومان مثقال طلا ۱،۵۶۶،۰۰۰تومان م
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
بازدید:٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط روابط عمومی صنعت
قیمت طلا امروز شنبه 14 مهر 97
قیمت طلا امروز شنبه 14 مهر 97 طلای 18 گرم۴۰۳،۰۹۰ تومان طلای 24 گرم ۵۳۷،۴۵۰تومان مثقال طلا ۱،۷۴
اصفهان ، روابط عمومی صنعت
صفحه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨

صفحات مرتبط