لیفتراک دوگانه سوز تویوتا

بازدید:١٠٩٩ | ا

لیفتراک دوگانه سوز تویوتا 1 تا 3/5 تن سری 8
8FG/8FD 10-35
با ارتفاع بالابری 7000 میلی متر
با ساید شیفت
لیفتراک دوگانه سوز تویوتا سری 7
7FG/7FD 35-50
با ارتفاع بالابری 6000 میلی متر
با ظرفیت بار 3/5 تا 5 تن
لیفتراک دوگانه سوز تویوتا سری 5
5FG/5FD 50-80 با ظرفیت بار 5 تا 8 تن و ارتفاع بالابری 8000 میلی متر
لیفتراک دوگانه سوز تویوتا سری 4
4FD 100-160
ظرفیت بار 10 تا 16 تن و ارتفاع بالابری 6000 میلی متر

لیفتراک دوگانه سوز تویوتا,لیفتراک گاز بنزینی تویوتا,فروش لیفتراک دوگانه سوز,قیمت لیفتراک دوگانه سوز

لیفتراک  دوگانه سوز تویوتا