خریدخط تولید شیلنگ بافی (اکسرودر بافت) استوک

بازدید:٠ | ا

توانایی خرید: نقدی
ظرفیت مورد نظر: اندازه
مشخصات و توضیحات بیشتر: نیاز مند خرید خط کامل شیلنگ بافی باتمامی مجهزات یادستگاه اکسرودر وبافت ومجهزات
کد دستگاه: 1230