کابلهای مخابراتی

بازدید:٢٧٠ | ا

انواع کابلهای مخابراتی
هوایی
خاکی ژله قید
سایزهای مختلف

کابل,مخابراتی,مسی,خاکه ژله فید

کابلهای مخابراتی