انواع تلسکوپ

بازدید:١٨٣ | ا

تلسکوپ يکي از تجهيزات ستاره شناسي که جهت مشاهده دقيق ستارگان مورد استفاده قرار مي گيرد.
انواع تلسکوپ:
تلسکوپ ساده
تلسکوپ آماتور
تلسکوپ پيشرفته
تلسکوپ,میکروسکوپ,میکروسکوپ/تلسکوپ,کیمیاگران جوان

انواع تلسکوپ