حمل بار کامیونی

بازدید:١١ | ا

کامیون -خاور
#بادسان وایسوزواتاق بلند
#خاورمسقف
کامیون تک
کامیون جفت
تریلر کفی
تریلر لبه دار
تریلر کمپرسی
تریلر ترانزیت
کانتینر40فوت
کانتینر20فوت

حمل بار کامیونی