ارسال پیام برای رفرکتومتر رومیزی ترمومتردار Kern آلمان

رفرکتومتر رومیزی ترمومتردار Kern آلمان

بازدید:١٨۴ | ا


بنام خدا


رفرکتومتردستگاهی آزمایشگاهی است که بوسیله تعیین ضریب شکست مایعات میزان ناخالصی ماده یا مواد حل شده در آب را اندازه گیری می کند. بوسیله روش عبور تابش نور از لایه ای از مایع که ماده مـــورد نـظـــر در آن حـــل شـــده و تعیین میزان انـکـســار (شکسـت نور) از منشور شیشه ای در تعیین غلظت مایعات به کار می رود.
اساس روش کارکرد رفرکتومتر با وجود یک پرتو تکفام وتاباندن آن به محلول موردنظر وعبور پرتو تکفام ازآن است.
در رفرکتومتر پرتو از محیط رقیق وارد محیط غلیظ می گردد. محیط رقیق، مایع نمونه بوده و محیط غلیظ، منشور دستگاه است. فی الواقع، ضریب شکست محلول و منشور نسبت به هم سنجیده می گردند.

رفرکتومتر از یک لنز در قسمت بالای لوله تلسکوپی تشکیل شده ودر ادامه منشورهای جدا شده تیغه ای ودر انتها دومنشور اصلی که منشور بالایی که برروی نمونه قرار می گیرد منشور اندازه گیری ومنشور زیرین که نمونه برروی آن قرار می گیرد منشور نوری نامیده می شود که منبع نوری در زیر آن قرار دارد.وترمومتر جهت قرائت دما .


رفرکتومتررومیزی چشمی بادقت۰/۲ برای رنج ۰ تا۵۰ ودقت۰/۱ برای رنج ۵۰تا۹۵
وضریب شکست۱/۳۰۰تا۱/۷۰۰ بادقت بادقت۰/۰۰۰۳
دارای ترمومتر دیجیتال قابلیت اتصال به حمام سیرکوله
ساخت کمپانی kern آلمان

1 / 1
رفرکتومتر رومیزی ترمومتردار Kern آلمان