بالابر نفری | بالابر مفصلی 16 تا 17 متر

بازدید:۴٩ | ا

فروش بالابر نفری ، بالابر مفصلی 16 و 17.3 متری

توضیح:

قفل دیفرانسیل هیدرولیک و 35 سانتی متر فاصله از زمین برای بهبود قایلیت در سطوح ناهموار
قابلیت عبور از شیب تا 40 درصد
45 ثانیه زمان بالابری تا حداکثر ارتفاع
کنترل بار در سبد
بهبود سطح کار از طریق مفصل مثبت منفی با گردش 140 درجه ای
گردش هیدرولیک 180 درجه ای سبد
بهبود طراحی برای حمل و انتقال
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسان
بهبود امنیت ناشی از محدود کننده بار در سبد
سوخت دیزلی

بالابر نفری | بالابر مفصلی 16 تا 17 متر