بالابر نفری | بالابر مفصلی 31 و 41 متر

بازدید:۵٠ | ا

فروش بالابر نفری ، بالابر مفصلی 31 متری ، بالابر مفصلی 41 متری

بالابر مفصلی 31 متریتوضیح:

11.4 متر فضای باز مورد نیاز
قفل دیفرانسیل هیدرولیک و 29.4 سانتی متر فضا از زمین برای بهبود قابلیت در سطوح ناهموار
قابلیت عبور از شیب تا 45 درصد
شعاع گردش متوالی 360 درجه
کنترل کامل مناسب و کارکردهای همزمان بوم برای بهبود عملکرد
محدود کننده بار در سبد
بهبود سطح کار از طریق مفصل مثبت منفی با گردش 140 درجه
گردش 180 درجه هیدرولیکی سبد
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسان
سوخت دیزلیبالابر مفصلی 41 متری

توضیح: قسمت های برجسته ای برای راندن در سطوح ناهموار
چهار چرخ برای هدایت و راندن
محور نوسان دار
قفل دیفرانسیل چرخ
فضا از زمین 38 سانتی متر
تگ ترین شعاع چرخش در بازار

بهره وری مطلوب

تا سه حرکت متناسب بطور همزمان
حداکثر دسترسی افقی 19.8 متر
کنترل متوالی دسترسی افقی
سوخت دیزلی

بالابر نفری | بالابر مفصلی 31 و 41 متر