بالابر نفری | بالابر مفصلی 12 تا 16 متر

بازدید:۵٠ | ا

فروش بالابر نفری ، بالابر مفصلی 12 تا 16 متر

بالابر مفصلی 12 متریتوضیح: بهره وری مطلوب

تا چهار گردش متناسب و همزمان
سبد بزرگ 1.5 متر
قابلیت مانور عالی در تنگ ترین فضاها
شعاع گردش باریک
قسمت های برجسته برای رانندگی در سطوح ناهموار
چهار چرخ یرای راندن
قفل دیفرانسیل چرخ
فضا لز زمین 26 سانتی متربالابر مفصلی 15.45 متری


توضیح:

به حداکثر ارتفاع در مدت 45 ثانیه می رسد.
قابلیت عبور از شیب 45 درصد
قفل دیفرانسیل هیدرولیک و 35 سانتی متر فضا از زمین برای شرایط ناهموار زمین
کنترل کامل بخشی و کارکردهای همزمان بوم برای بهبود بهره وری
گردش 180 درجه هیدرولیک سبد
بهبود طراحی برای حمل و انتقال
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسان
سوخت دیزلیبالابر مفصلی 16 متری


توضیح:

بهبود سطح کار از طریق مفصل مثبت منفی با گردش 140 درجه
دارای دو انرژی ( بنزین- برقی) که استفاده در محیط داخلی و خارجی را ممکن می سازد.
قفل دیفرانسیل هیدرولیک و فاصله از زمین 26.5 سانتی متر برای بهبود قابلیت کار در سطوح ناهموار
شعاع چرخش متوالی 350 درجه
چرخش هیدرولیک 180 درجه سبد
ابعاد فشرده حمل و انتقال
مقاوم، قابل اطمینان و نگهداری آسان

بالابر نفری | بالابر مفصلی 12 تا 16 متر