ارسال پیام برای ویدیوی فرکانس پایه، ماکزیمم فرکانس اینورتر هیوندای

ویدیوی فرکانس پایه، ماکزیمم فرکانس اینورتر هیوندای

بازدید:٣١ | ا


در این قسمت میخواهیم در مورد فرکانس پایه، ماکزیمم فرکانس و همچنین توضیحاتی در مورد تنظیم سرعت، توقف و همچنین یک بحث کوتاهی در مورد تغیر سرعت (یعنی چپگرد راستگرد کردن موتور) از طریق اینورتر بدن اینکه سیمهای ورودی اینورتر رای تغییر بدهیم یعنی به جای اینکه جای دوفاز از سه فاز را عوض کنیم بوسیله اینورتر این تغییر جهت را اعمال کنیم.

همینظور در مورد فرکانسها اینورتر هیوندای که میتواند در رنج ۰٫۱ هرتز تا ۴۰۰ هرتز فرکانس خروجی ایجاد کند (البته بستگی به موتور دارد که بتواند زیر این ۴۰۰ هرتز دوام بیاورد یا نه).

ماکزیمم فرکانس خروجی: بیشترین فرکانسی است که اینورتر میتواند در آن کار کند (مثلا در تنظیمات کارخانه ماکزیمم فرکانس ۱۰۰ هرتز است).

فرکانس پایه: فرکانس مبنا ما است. فرکانسی است که موتور به ماکزیمم مقدار خود میرسد.

http://www.plcmen.ir/seventh-film-h