ارسال پیام برای روغن سپاهان کمپرسور SHC

روغن سپاهان کمپرسور SHC

بازدید:١٠ | ا

روغن سپاهان کمپرسور SHC روغنی تمام سنتزی است که برای استفاده در انواع کمپرسورهای هوا با استفاده از روغن پایه PAO و افزودنی های خاص فرموله گردیده است. استفاده از این روغن در دماهای حداکثری کارکرد و شرایط عملیاتی سخت توصیه میگردد.

1 / 1
روغن سپاهان کمپرسور SHC