ارسال پیام برای سقف های کاذب مشبک کناف

سقف های کاذب مشبک کناف

بازدید:١١ | ا

سقف های کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه های سپری (T شکل) و تایل های سقفی تشکیل می شوند.
Channel: @lotosforming
website:

1 / 1
سقف های کاذب مشبک کناف
http://www.lotosforming.com/User/fa