روغن دنده هاي سنتتيك

بازدید:۵ | ا

روغن دنده هاي سنتتيك در موارديكه روغن هاي مينرال ديگر پاسخگوي شرايط استفاده سخت نيستند، استفاده مي گردد. براي مثال، در دماهاي بسيار بالا يا پايين، فشار بار بالاو شرايط فوق العاده سخت محيطي كاربرد دارند. اگرچه افزودني ها بسياري از خواص روغن هاي مينرال را بهبود مي بخشد، اصلاح همه موارد فوق و يا رسيدن به آن امكان پذير نيست.
اين خصوصا شامل موارد فيزيكي زير مي شود:
- مقاومت حرارتي
- خواص دماي پايين (نقطه ريزش و سياليت)
- نقطه احتراق
- فراريت و تبخير
روغن هاي سنتتيك مزايايي دارد. اگرچه، همواره نمي توان آنها را برتر از روغن هاي مينرال دانست و حتي در برخي موارد معايب آنها، مزايا را مي پوشاند.
مزاياي روغن هاي سنتتيك (بسته به نوع روغن پايه) شامل موارد زير است:
- بهبود مقاومت حرارتي و اكسيداسيون
- رفتار بهبود يافته ويسكوزيته-دما، شاخص ويسكوزيته بالا (در اكثر شرايط)
- ويژگي ارتقا يافته در دماهاي پايين
- فراريت پايين تر
- آتش گيري كمتر (در برخي موارد)
- خاصيت روانكاري بالا
- عدم تشكيل رسوبات
- مقاومت بالاتر در مقابل شرايط و وضع محيطي
معايب محتمل شامل موارد زير مي باشد:
- واكنش در حضور آب (خوردگي، آبكافت)
- تركيب پذيري محدود با روغن هاي مينرال
مزاياي مرتبط با كاربرد اكثرا غالب بوده و استفاده از روغن هاي سنتتيك را بعنوان روغن دنده خصوصا تحت شرايط سخت كاري، رواج داده است. پرطرفدارترين انواع روغن هاي سنتتيك استفاده شده شامل روغن هاي سنتتيك هيدروكربني (SHC) ، پلي گلايكول ها (PAG) و روغن هاي استر (E) مي باشد.

روغن دنده هاي سنتتيك