بالابر تک ستون

بازدید:٣۵٠ | ا

شرکت پیشرو بالابر فارس
بالابر نفربر هیدرولیکی چرخ خودرویی قابل یدک با خودرو
ارتفاع بالابر از ۶ تا ۱۱ متر

تلفن: ۳-۳۷۷۴۵۴۰۰-۰۷۱
۳۷۷۴۵۴۰۵
مدیر فروش و بازرگانی: ۰۹۱۷۱۸۹۳۳۰۳

www.pishrobalabar.com
www.pishrobalabar.ir

بالابر تک ستون
www.pishrobalabar.com