ارسال پیام برای مایع جداسازی روغن امولسیون شونده

مایع جداسازی روغن امولسیون شونده

بازدید:١٩ | ا

مایع جداسازی روغن امولسیون شونده بهزیست 3600 مایعی است بر پایه مواد اسیدی که جهت جداسازی روغنهای امولسیون شونده از آب برای استفاده در در صنایع مختلف، طراحی و تولید گردیده است.

موارد کاربرد مایع جداسازی روغن امولسیون شونده :
جداسازی روغنهای امولسیون شونده از آب