ارسال پیام برای بنتونیت کودی گچ دار

بنتونیت کودی گچ دار

بازدید:۴١٨ | ا

شرکت نگین پودر الماس اسیا
اولین تولید کننده بنتونیت کودی گچ دار در ایران
بنتونیت گچ دار یک ماده معدنی چند منظوره در کشاورزی شرکت نگین پودر الماس آسیا اولین تولید کننده بنتونیت کودی در ایران ۱ کاهش شدیدآبیاری چون بنتونیت در حکم یک سوپر جاذب و نگهدارنده رطوبت عمل میکند و همچنین کاهش شدید کود های شیمیایی ۲ گچ در بعنوان یک بهساز ۳ شامل عناصر مانند روی منگنز آهن

1 / 1
بنتونیت کودی گچ دار