فرمول محاسبه هد پمپ

بازدید:١۴٩ | ا


فرمول محاسبه میزان NPSHA= NET Positive Suction Head Available
هد مکش مثبت خالص موجود که در سمت مکش پمپ جهت تامین فشار ورودی لازم فراهم شده است و از بروز خشک کار کردن و کاویتاسیون جلوگیری می نماید.
NPSHA= HA± HZ-HF+HV-HVP
HA= فشار مطلق موجود بر سطح سیال در منبع انبارش
HZ= فاصله عمودی بین سطح سیال تا خط امتدادی از مرکز دهانه مکش پمپ
HF= افت فشار اصطکاکی در سیستم لوله کشی در سمت مکش پمپ
HV= هد سرعت سیال در سمت مکش پمپ
HVP= فشار مطلق بخار سیال در دمای مشخص اجرا کار