آمپرمتر دیجیتال

بازدید:٢٣١ | ا

آمپرمتردیجیتال SK-7719
اتو رنج 3/4-3 دیجیت
اندازه گیری آمپر AC/DC 1000A
اندازه گیری ولتاژ 600V AC/DC
اندازه گیری اهم
اندازه گیری خازن
اندازه گیری فرکانس
تست دیود
استاندارد ایمنی CE Marking IEC-61010-1
ساخت ژاپن

آمپرمتر دیجیتال
parselectronic.com