ارسال پیام برای درایو IGBT مارک FUJI

درایو IGBT مارک FUJI

بازدید:۴٠١ | ا

فروشگاه سوپرالکتریک به عنوان یکی از واردکنندگان محصولات fuji قادر به ارائه امور ذیل می باشد:
1MBI75U4F-120L-50 100A
1MBI100U4F-120L-50 150A
1MBI650VXA-170EL-54
1MBI650VXA-170EH-54 M272 1000A
1MBI1000VXB-170EH-50
1MBI1000VXB-170EL-80
1MBI1000VXB-170EH-80
6MBI800XV-075V-01
7MBR100VP060
7MBR50VP060-50
7MBR75VP060-50
7MBR100VP060-50 600V
7MBR100VP060

1 / 1
درایو IGBT مارک FUJI