سایبان متحرک رستوران

بازدید:٢٧ | ا

طراحی و اجرای سایبان های متحرک پارچه ای
سایبان های برقی و متحرک (باز و بسته شونده) پارچه ای با امکان نورپردازی

بهره گیری از نور مستقیم خورشید در روز و امکان بسته شدن هنگام بارندگی و باد


سایبان رستوران | سقف متحرک رستوران | سایبان برقی رستوران | سایبان متحرک فضای باز

سایبان متحرک رستوران
https://dibats.com/fa/project/%d9%8