آزمايشگاه كاليبراسيون آصال

بازدید:٢٠۵ | ا

آزمايشگاه مرجع كاليبراسيون آصال ، دارنده گواهينامه ISO/IEC 17025 از مركز ملي تأييد صلاحيت ايران .
ارائه دهنده خدمات كاليبراسيون، تست، تنظيم، تعمير و تأمين تجهيزات ابزار دقيق
٤٦٠٧٦٩٤٣-٠٢١
٤٦٠٧٦٩٥٦-٠٢١
Www.asaltest.ir

آزمايشگاه كاليبراسيون آصال