انواع دستگاه مخملپاش

بازدید:١٢۶ | ا

شرکت البرز کروم تولید کننده انواع دستگاه مخملپاش،مناسب برای چاپ بر روی تمامیه اجسام میباشد
دستگاه مخملپاش ایرانی 1500/000تومان
و دستگاه ترکیه ای مخملپاش 2500/000تومان

بدون برق گرفتگی
امکان زدن مخمل برروی بدن
یکسال وارانتی
بدون نیاز به زمان خاموشی

لطفا مراقب دستگاههای تقلبی موجود در بازار باشید
در شرکت ما امکان تست دستگاه قبل از خرید وجود دارد

انواع دستگاه مخملپاش
http://t.me/fantachromealborz