آبکاری-فانتا کروم-مخملکاری-صنعت رنگ و رزین

بازدید:۶٩ | ا

فانتاکروم پوششی از جنس کروم و نقره بر روی هر سطحی ایجاد میکند. همانطور که مشاهده میکنید کیفیت مواد از سرعت پوشش دهی سریع آن ، مشخص است. با دستگاه مخمل پاش نیز میتوانید روی هر سطحی طراحی کنید. http://www.alborzchrome.com

آبکاری-فانتا کروم-مخملکاری-صنعت رنگ و رزین
http://www.alborzchrome.com