ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی دو توزین جهت مغز خشکبار

دستگاه بسته بندی دو توزین جهت مغز خشکبار

بازدید:١ | ا

توانایی خرید: نقدی
ظرفیت مورد نظر: تن
مشخصات و توضیحات بیشتر: دستگاه دو توزین جهت بسته بندی مغز پسته تخمه و ....
کد دستگاه: 1924