ارسال پیام برای تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی

تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی

بازدید:٢٣١ | ا

تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی

پیام تئوری نظام هدفمند در پانزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت:

جهت حفظ امنیت ،ارتقاء و توسعه منافع ملی و زمینه ساز ارتباط سایر ملت ها برای بهره مندی از این دانش است و خود به خود نیروی محرکه ای برای حفظ صنعت تجارت داخلی و بین الملل در روابط بین الملل حاصل می شود.

سیدحسام سیدحسینی قهه

1 / 1
تولید دانش داخلی راه حل حمایت از کالای داخلی
http://bazendehroud.ir