دستگاه پرکن همراه دربند و ردیف کن درب

بازدید:٣٢٧ | ا

این دستگاه برای پرکردن مایعات غلیظ از جمله روغن کنجد و دیگر مایعات غلیظ است
ای خط به صورت کامل می باشد و تزریق گاز ازت برای محافظت از محصول شما را داراست.ردیفکن درب ان به صورت منظم درب ها را ردیف نموده و بر روی بطری قرار داده و به کمک دربند در ب ها را می بندد.

دستگاه پرکن همراه دربند و ردیف کن درب