ارسال پیام برای دستگاه پرکن همراه دربند و ردیف کن درب

دستگاه پرکن همراه دربند و ردیف کن درب

بازدید:۴۶٨ | ا

این دستگاه برای پرکردن مایعات غلیظ از جمله روغن کنجد و دیگر مایعات غلیظ است
ای خط به صورت کامل می باشد و تزریق گاز ازت برای محافظت از محصول شما را داراست.ردیفکن درب ان به صورت منظم درب ها را ردیف نموده و بر روی بطری قرار داده و به کمک دربند در ب ها را می بندد.

1 / 1
دستگاه پرکن همراه دربند و ردیف کن درب