تله آبگیر سری ؟GWS میکروپور / واتر سپراتور میکروپور

بازدید:١۵٨ | ا

تله آبگیر میکروپور / GWS / Water Separator/Mikropor
بخار آب موجود در هوا به دستگاه كمپرسور وارد مي شود و با افزایش فشار هوا ، بخار موجود در هوا كندانس می شود و به آب تبديل مي گردد. كار تله آبگير جداسازي رطوبت از هواي فشرده است. هوا پس از ورود به داخل تله آبگير GWS Series با سیستم گريز از مركز رطوبت از هوا جدا شده و به پايين می رود و توسط شیر تخليه اتوماتيك از تله آبگير Mikropor خارج مي شود و هوا در سيستم باقي مي ماند و از وسط تله آبگير به مسير خود ادامه مي دهد.
با ما تماس بگیرید:09334169744
www.imensanatco.ir
email:info@imensanatco.ir
ایمن صنعت تنها نماینده رسمی و انحصاری میکروپور Mikroporدر ایران و کشورهای همسایه است.

تله آبگیر سری ؟GWS میکروپور / واتر سپراتور میکروپور