ارسال پیام برای درب اتوماتیک اسلایدینگ

درب اتوماتیک اسلایدینگ

بازدید:٢۵ | ا

گروه حفاظتی سپاس عاملیت فروش انواع درب اتوماتیک شیشه ای _شرکت شیشه چی مشهد_ دراصفهان می باشد .
درب اسلایدینگ به شکلهای گوناگون مانند :دولنگه ثابت _دولنگه متحرک یا یک لنگه ثابت _یک لنگه متحرک و یا مدلهای دیگر بسته به عرض دهانه ورودی قابل اجرا می باشد .

درب اتوماتیک اسلایدینگ
درب اتوماتیک اسلایدینگ
درب اتوماتیک اسلایدینگ
1 / 3
درب اتوماتیک اسلایدینگ
2 / 3
درب اتوماتیک اسلایدینگ
3 / 3
درب اتوماتیک اسلایدینگ
www.sepasgroup.com