نمایشگاه خانه مدرن شیراز 30 مرداد لغایت 3 شهریور 97 هشتمین دوره

بازدید:٢۵ | ا

نمایشگاه خانه مدرن شیراز 30 مرداد لغایت 3 شهریور 97 هشتمین دوره
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی شیراز
زمان بازدید: 17 الی 22
برگزار کننده : پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

نمایشگاه خانه مدرن شیراز 30 مرداد لغایت 3 شهریور 97 هشتمین دوره