ارسال پیام برای نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 3 الی 6 شهریور 97 نوزدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 3 الی 6 شهریور 97 نوزدهمین دوره

بازدید:۵٧ | ا

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 97 نوزدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 97/06/03 الی 97/06/06
زمان بازدید:16 الی 22
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس

1 / 1
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 3 الی 6 شهریور 97 نوزدهمین دوره