نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز 15 الی 18 شهریور

بازدید:٢٩ | ا

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز 97 پانزدهمین دوره
تاریخ برگزاری : 97/06/15 الی 97/06/18
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز 15 الی 18 شهریور